Úver a leasing (Rácová)

04.06.2010 14:39

Studijní předmět: Finanční management II.

Téma: Úver a leasing

 

 

 

Úvod

V dnešnej dobe sa na nás takmer z kaţdej strany sypú slová ako úver a leasing. Počuť ich prakticky denne, od našich známych či z iných rozhovorov. V súčasnej krízovo-pokrízovej situácii, má väčšina rodín, buď úver alebo leasing, v niektorých prípadoch aj obe.
V tejto práci budeme pracovať s týmito pojmami, ich rozdelením a charakteristikou jednotlivých druhov úverov a druhov leasingu.

1. Úver

„Úver je pre podnik návratnou formou získavania cudzích externých zdrojov.
Je to ekonomický vzťah medzi veriteľom a dlžníkom, ktorý vzniká pri odovzdaní konkrétnej hodnoty na dočasné použite, t.j. s podmienkou návratnosti.“1
Tento vzťah má charakter zmluvy. Veriteľ dá k dispozícii dlţníkovi istú hodnotu v peniazoch, poprípade tovare a stará sa o správu dlhu. Dlţník sa zaviaţe, ţe splatí svoj dlh v dohodnutom termíne a forme (spravidla v peniazoch) ako aj platiť daný úrok.
Z pohľadu dlţníka je dôleţité, aby vedel, za akých kritérií môţe daný zdroj získať.
Hlavné kritériá:
a) Práva, ktoré veriteľ v dlţníckom podniku poskytnutím úveru získava:
 právo na vrátenie dlhu a na úroky,
 pri prípadnej likvidácii dlţníckeho podniku sú nároky veriteľa prednejšie ako nároky spoluvlastníkov,
 veriteľ nemá formálne právo zasahovať do riadenia dlţníckeho podniku, ale v skutočnosti na riadenie vplýva
b) Konkrétne ustanovenia úverovej zmluvy:
 ustanovenia o ručení dlţníka za svoj záväzok, spôsobe poskytovania a splácania úveru, lehote splatnosti, výške úverovej sadzby,
 poţadovaný stupeň likvidity, obmedzenia v investičnej aktivite, vo výške dividend a pod.
1 VLACHYNSKÝ, Karol . Podnikové financie. 1. Bratislava : IURA EDITION, 2006. 154 s. ISBN 80-8078-029-3.
4
Z hľadiska veriteľa je dôleţitá dostatočne spoľahlivá záruka, ţe mu dlţník dané prostriedky v súlade s dohodnutou zmluvou načas vráti, a ţe bude v dohodnutých termínoch platiť príslušné úroky.
„Pri poskytovaní úveru musí veriteľ nadobudnúť presvedčenie, že dlžník bude v čase splatnosti schopný plne hradiť svoje záväzky, že bude chcieť platiť a že v prípade vzniku problémov ho možno dostatočne účinne k plateniu prinútiť.“2
Úver si ľudia berú na mnoho vecí, najčastejším predmetom úveru sú však autá a bývanie. Predtým, ako si úver zoberiete, mali by ste sa uistiť, ţe máte dostatočné mnoţstvo finančných prostriedkov na splácanie.
Veľký pozor by sa mal dávať pri podpise zmluvy, čím sa v budúcnosti vyhnú prípadným problémom, ako sú napríklad skryté poplatky, ktoré sa často nezmieňujú.


1.1. Členenie úverov

„Formou úveru rozumieme súhrn znakov, ktoré charakterizujú jeho vonkajšiu existenciu.“3
Úvery môţeme rozdeliť podľa rôznych kritérií:
a) z hľadiska použitia úverových prostriedkov:
 úvery obchodným a priemyselným podnikom
 úvery na nehnuteľnosti
 spotrebné úvery
 poľnohospodárske úvery
 úvery finančným inštitúciám
 úvery na nákup a údrţbu cenných papierov
b) z hľadisku objektu, ktorý je úverovaný:
 budovy
 stavby
 stroje
2 MACEK, Josef, Sociální ekonomika. 1. Praha, ČESKÁ GRAFICKÁ UNIE, 1945..378-381 s.
3 VLACHYNSKÝ, Karol . Podnikové financie. 1. Bratislava : IURA EDITION, 2006. 155 s. ISBN 80-8078-029-3.
5
 zásoby
 pohľadávky a iné
c) z hľadiska subjektu, ktorý úver poskytuje:
 štát
 banky
 iné podniky a organizácie
 obyvateľstvo
d) z hľadiska teritoriálnej pôsobnosti:
 vnútroštátne úvery
 medzištátne úvery
e) z hľadiska zaručenosti - zabezpečenosti úverov:
 zabezpečené úvery
 záloha (nehmotná, hmotná)
 záruka (osobná, hmotná)
f) z hľadiska doby splácania:
 krátkodobé (so splatnosťou do 1 roka) - úver na obeţné prostriedky, kontokorentný úver, revolvingový úver, úver na nedostatok finančných prostriedkov, úver na neuhradené splátky úverov, lombardný úver, preklenovací úver, eskontný úver, akceptačný úver, avalový úver
 strednodobé (so splatnosťou od 1 do 4 rokov) - úver na obeţné prostriedky, rozvojový úver, úver na pohľadávky v zahraničí, úver na zloţenie podielu do obchodnej spoločnosti
 dhodobé (so splatnosťou od 4 rokov a viac) - rozvojový úver
g) z hľadiska metódy splácania:
 jednorazová splátka
 postupné splácanie
 umorovanie dlhu
6


1.2. Charakteristika jednotlivých druhov úverov

Z časového hľadiska delíme úvery na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.
„Základným kritériom členenia úverových foriem v trhovej ekonomike je doba, na ktorú sa úver poskytuje, teda či je určený na krytie podnikové ho majetku s dlhou, strednou, alebo krátkou dobou obratu. Dôležitosť tohto kritéria vplýva na vyplýva z jeho väzby na stupeň rizika veriteľa. Čím má úver dlhšiu dobu splatnosti, tým je riziko veriteľa väčšie. Tomu zodpovedá aj rast rizikovej prémie v rámci úrokovej miery.“4
Krátkodobé úvery sa poskytujú na dobu splatnosti do 1 roka, strednodobé so splatnosťou od 1 roka do 4 rokov a dlhodobé sú na obdobie od 4 rokov a viac..


1.1.1. Krátkodobé úvery

Ako krátkodobé úvery označujeme tie, ktoré získa podnik úverovou formou s dobou splatnosti do 1 roka. V zásade nemajú rozvojový charakter (nerozvíja sa nimi trvalo podnikateľská činnosť). Pouţívajú sa na prekonávanie krátkodobého nedostatku platobných prostriedkov v sezónnych, poprípade aj iných výkyvoch v procese podniku.
Ku krátkodobým úverom (so splatnosťou do 1 roka) radíme : úver na obeţné prostriedky, kontokorentný úver, revolvingový úver, úver na nedostatok finančných prostriedkov, úver na neuhradené splátky úverov, lombardný úver, preklenovací úver, eskontný úver, akceptačný úver, avalový úver.
1. úver na obežné prostriedky – Jeho objektom sú krátkodobé potreby súvisiace s podnikateľskou činnosťou (zásoby, prevádzkové náklady, pohľadávky voči odberateľom a za vývoz, nevyfakturované práce a dodávky, zariadenia staveniska, dodávky zo zahraničia, investičný majetok). V priebehu kalendárneho roka sa zvyčajne úver poskytuje na ten istý účel aj viackrát za predpokladu, ţe jeho zaplatenie nie je ohrozené. Banka s klientom uzatvorí zmluvu na celú dobu trvania záväzku, maximálne na 1 rok, za podmienky zdrojového krytia.
4 VLACHYNSKÝ, Karol . Podnikové financie. 1. Bratislava : IURA EDITION, 2006. 155 s. ISBN 80-8078-029-3.
7
2. kontokorentný úver – „V praxi sa jedná o poskytnutie úveru klientovi prostredníctvom možnosti ísť do mínusu na svojom bežnom účte. Hlavnou úlohou tohto úveru je krátkodobé preklenutie nedostatku hotovosti na účte klienta.“5 Základom kontokorentného úveru je kontokorentný účet v banke, ktorý je kombináciou beţného a úverového účtu. Kontokorentný úver predstavuje dohodu medzi bankou a klientom, v ktorej banka poskytuje klientovi úver v pohyblivej výške na jeho beţný účet v banke. Ak sú výdavky vyššie ako príjmy, účet sa dostáva do debetu, čo znamená poskytnutie kontokorentného úveru. Na tomto úvere sa banka dohodne vopred s podnikom, stanoví sa úverový limit, ktorý klient nesmie prekročiť, ako aj ďalšie podmienky čerpania úveru.
3. revolvingový úver – Slovo revolvingový znamená v preklade obnovujúci sa. Je zvláštnym druhom kontokorentného úveru. „Revolvingový úver je ideálnym riešením hlavne pre tie podniky, ktoré potrebujú získať peniaze zo svojich obchodných činností ešte pred zaplatením nimi vystavených faktúr. Umožní im totiž získať peňažné prostriedky ešte predtým, ako odberatelia zaplatia faktúry.“ 6V rámci dohodnutého revolvingového úveru poskytuje banka klientovi krátkodobý úver na dohodnutú sumu, ktorú klient nemôţe prekročiť. Revolvingová úverová zmluva je právnou dohodou, kde zákazník má právo vypoţičať si aj pod stanovený limit, ale musí zaplatiť poplatok. Tento poplatok je oprávnený, pretoţe banka musí drţať viac likvidných prostriedkov pripravených pre revolvingový úver. Tento úver je zameraný na všetky druhy obeţných prostriedkov, napr. zásoby na určitý druh výroby a pod. okrem tých, ktoré banka úveruje podnikateľovi na samostatnom úverovom účte.
4. úver na prechodný nedostatok finančných prostriedkov - poskytuje sa v prípade finančných ťaţkostí, na zaplatenie bankových úrokov, na platenie promptných platieb a zloţenie hotovosti na obnovenie L/C. Vo väčšine má krátke doby splatnosti - do 30 dní. Objektom je prechodný nedostatok finančných prostriedkov spravidla nezavinených ţiadateľom o úver. Úver sa uzatvára na základe zmluvy, v ktorej sa stanoví termín splácania a spôsob splácania, prípadne osobné podmienky.
5 GAVENDA, Tomáš. Finweb.hnonline.sk [online]. 30. 12. 2009 [cit. 2010-03-23]. Dostupné z WWW:


1.1.2. Strednodobé úvery

Strednodobé úvery charakterizujeme ako úvery s lehotou splatnosti viac ako 1, ale maximálne 4 roky.
Medzi strednodobé úvery (so splatnosťou od 1 do 4 rokov) patria: úver na obeţné prostriedky, rozvojový úver, úver na pohľadávky v zahraničí, úver na zloţenie podielu do obchodnej spoločnosti.
1. úver na obežné prostriedky – Sú ním úverované najmä zásoby a náklady budúcich období, zábehové náklady, úvery pre leasingové spoločnosti a pod.
2. rozvojový úver – Rozvojový úver sa zameriava na náklady spojené so zaobstaraním investičného majetku, inováciou stavieb, rekonštrukciou, na nákup prevádzkových
9 Totalmoney.sk [online].[cit. 2010-03-25]. Dostupné z WWW: .
10
jednotiek v rámci privatizácie, na zásoby privatizovaných jednotiek, či aj na zloţenie draţobnej istoty (i krátkodobej).
3. úver na zloženie podielov do obchodných spoločností, družstva - pomáha podnikateľom vloţiť vklady do spoločnosti.

1.1.3. Dlhodobé úvery

„Za dlhodobé sa považujú finančné zdroje získavané podnikmi úverovou formou na dobru prekračujúcu 4 až 7 rokov.“10 Poţiadavkou poskytnutia dlhodobých úverov je ručenie vo forme záloţného práva na nehnuteľnosti. Avšak táto hranica nie je jednotne akceptovaná vo všetkých krajinách, je daná praxou bánk v danom štáte.
rozvojový úver – „Najčastejšie ide o úver na financovanie rozvojových potrieb podniku, preto sa často označuje aj ako investičný úver.“11 Objektom úverovania sú stavby, stroje a zariadenia, vrátane dovozov zo zahraničia, nákup progresívnych technológií a pod.
Druhy spotrebných úverov: - úvery vyplácané v hotovosti - úvery na nákup tovaru - úvery na nehnuteľný majetok (na bývanie a na ostatný nehnuteľný majetok) - pôţičky študentom vysokých škôl - úvery pracovníkom banky

2. Leasing

Slovo „leasing“ je prevzaté z anglického jazyka a znamená „prenájom“. „Pri leasingu ide o obchodnú operáciu leasingového prenajímateľa a leasingového nájomcu zaistiť poskytnutie majetkovej hodnoty prenajímateľom podľa potrieb a požiadaviek nájomcu za
10 VLACHYNSKÝ, Karol . Podnikové financie. 1. Bratislava : IURA EDITION, 2006. 156 s. ISBN 80-8078-029-3.
11 VLACHYNSKÝ, Karol . Podnikové financie. 1. Bratislava : IURA EDITION, 2006. 165 s. ISBN 80-8078-029-3.
11
určité obdobie za úplatu s možnosťou jeho prechodu do vlastníctva nájomcu po ukončení leasingovej zmluvy.“12
Jednoduchšie povedané, leasing je dlhodobý prenájom s následnou kúpou danej veci. V súčasnosti je leasing veľmi obľúbenou metódou financovania.
Leasing nahradzuje investovanie a jeho predmetom môţe byť akýkoľvek hmotný alebo nehmotný majetok. Je realizovaný bankovými ústavmi alebo špecializovanými firmami. V Českej republike ponúka túto formu financovania viacero spoločností, napríklad ČSOB Leasing a.s., GE Money auto a.s., ŠkoFIN s.r.o., či Unicredit leasing a.s.

2.1. Druhy leasingu

Leasing moţno rozdeliť nasledovne:
1. Podľa typov z hľadiska majetkovo - právnych vzťahov na začiatku a konci zmluvy:
a. finanční leasing
b. operatívny leasing
c. spätný leasing
2. Podľa typu leasingového nájomcu:
a. reštitučný
b. bankový
c. odbytový
d. komerčný tuzemský
e. komerčný zahraničný
3. Podľa typu leasingového prenajímateľa:
a. podnikateľský leasing
b. komunálny leasing
c. spotrebiteľský leasing
12 Sfinance.cz [online]. [cit. 2010-03-25]. Dostupné z WWW: .
12
4. Podľa regiónu a teritória:
a. tuzemský
b. zahraničný
5. Podľa komodity:
a. zostatkové hodnoty na konci doby nájmu
b. leasing s plnou amortizáciou
c. leasing so zostatkovou hodnotou.
.

 

2.2. Členenie jednotlivých typov leasingu

Finanční leasing- „je založený na dlhodobom prenájme predmetu leasingom upravenom príslušnou zmluvou medzi prenajímateľom a nájomcom. Súčasťou zmluvy je stanovené predkupné právo nájomcu po riadnom ukončení (splatení) leasingovej zmluvy.“13
Tento typ leasingu sa odporúča pri financovaní vozidiel. Netýka sa však len osobných automobilov pre súkromné alebo firemné účely. Týmto úverom si môţu podnikatelia ľahšie nakúpiť nákladné automobily, návesy, prívesy, ťahače, a podobnú manipulačnú a poľnohospodársku techniku a to nie len novu, ale aj opotrebovanú.
Často krát sa finančným leasingom financuje buď nehnuteľnosť alebo zakúpenie strojného a výrobného zariadenia.
Operatívny leasing- „je časovo ohraničený prenájom prostriedkov, kde sa nemusí uskutočniť kúpa predmetu leasingu. Na rozdiel od leasingu finančného po ukončení riadnej doby leasingu zostáva predmet aj naďalej vo vlastníctve prenajímateľa. Často krát je nazývaný „full – service leasing“. Jedná sa o balíček služieb, ktoré majú nájomcovi poskytnúť maximálny servis a spokojnosť.“14 Vo väčšine prípadov ide o prenájom na jeden aţ štyri roky.
Spätný leasing- je veľmi špeciálny produkt, kde hlavnou podstatou je odkúpenie predmetu, ktorý uţ spoločnosť nejakú dobu eviduje vo svojom hmotnom investičnom majetku a jeho následnom platení. Cena leasingového predmetu sa odhaduje súdnym znaleckým posudkom. Tento druh leasingu neponúka kaţdá spoločnosť.
13 Leasing-cz.cz [online]. [cit. 2010-03-31]. Dostupné z WWW:

Záver

Spôsobov, ako si poţičať peniaze je mnoho. Nedá sa jednoznačne povedať, ktorý z týchto spôsobov je najvýhodnejší. Výhodnosť sa dá posúdiť aţ na základe konkrétnej situácie a individuálnej potreby. V prípade, ţe človek chce siahnuť po úvere či leasingu, o najvhodnejšej forme je určite najlepšie poradiť sa s odborníkom.
14

 

Zoznam použitej literatúry


Literárne zdroje (abecedne):
Josef Macek, Sociální ekonomika. 1. Praha, Česká grafická unie, 1945.
C.N. Rouse, Bankové techniky úverovania. 1. A.P.S. Publishing, 1994, ISBN 80_967049-0-7
Karol Vlachynský, Podnikové financie. 1.Bratislava:Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-029-3.
Internetové zdroje (abecedne):
https://dumfinanci.cz/uvery/revolvingovy-uver
https://finweb.hnonline.sk/c1-39660780-kontokorentny-uver
https://www.leasing-cz.cz/financni-leasing
https://www.leasing-cz.cz/operativni-leasing
https://www.leasing-cz.cz/zpetny-leasing
https://www.mesec.cz/bydleni/stavebni-sporeni/pruvodce/preklenovaci-uvery/
https://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/
https://www.totalmoney.sk/slovnik/A/akceptacny-uver/
https://www.uvery-pozicky-hypoteky.sk/uvery/lombardny-uver.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět