Strategický marketing 2 (od Alenky)

11.04.2011 13:56

 

3. Proces strategického řízení a vztah mezi ním a strategickým marketingem

 

Proces strategického řízení má tři základní etapy:

 1. Plánování

 • definování současného poslání, cílů a zdrojů

 • analýza prostředí

 • identifikace příležitostí a hrozeb

 • analýza zdrojů a kapacit organizace

výsledkem je:

 • identifikace silných a slabých stránek podniku (vyplývají z vnitřního)

kombinací faktorů zjištěných z vnitřního a vnějšího prostředí se může formulovat strategie

 • formulace strategií

 1. Realizace strategií (těch vybraných)

 2. Kontrola zavedených strategií

 

Vztah mezi strategickým řízením a strategickým marketingem

Strategický marketing:

 • připravuje podklady pro strategická rozhodnutí podniku

 • zpracovává informace o trzích a konkurenci

 • formuluje nároky na jednotlivé funkční strategie

 

MARKETING A MARKETINGOVÁ KONCEPCE

 1. Charakteristika marketingu a marketingové koncepce

Marketing

 • je uvědomělé, na trh orientované řízení podniku zaměřené na uspokojování potřeb zákazníka.

 • v centru stojí zákazník a jeho potřeby

Zákazník

 • osoba (fyzická i právnická) – zaplatí a spotřebou dochází k naplnění určitého očekávaného užitku.

 • domácnosti

 • podnik

 

Charakteristika marketingu:

= integrovaný komplex činností zahrnujících:

 • výzkum trhu

 • analýzu prostředí

 • průzkum potřeb a přání zákazníků

 • průzkum kupního chování se zákazníky

 • plánování

 • (marketingový mix jako jetvorba produktu, volba distribučních cest

 • cenová a kontraktační politika

 • propagace (promotion a vlastně celý propagační mix)

 • marketingový management atd.

 

Charakteristika marketingové koncepce: představuje obchodní filozofii, podle které je úspěšné dosahování podnikových cílů založené na určení potřeb zákazníka a jejich plnění efektivnějším než to dělá konkurence

Existují čtyři základní pilíře marketingové koncepce:

 • soustředění se na trh

 • orientace na zákazníka

 • koordinovaný marketing

 • výnosnost

 

Marketingová koncepce představuje marketingový výměnný proces.

 

Marketingový výměnný proces se skládá z několika kroků (fází):

Schéma marketingové koncepce:

 • Základem jsou potřeby, přání a poptávka.

 • Na to navazuje tvorba produktu, které představují určitou hodnotu pro zákazníka.

 • Pokud je hodnota pro zákazníka přijatelná.

 • Dochází k výměně.

 • Výměna probíhá na trzích.

a pak proces začíná opět od začátku

 

Potřeby, přání a poptávka.

Potřeba = pocit nedostatku něčeho, co je pro člověka důležité

 

Potřeby členíme z různých hledisek:

 • z hlediska typů potřeb:

  • deklarované potřeby (potřeba, kterou vyslovím – chci si koupit auto)

  • reálné potřeby (chci auto, které má nízkou spotřebu)

  • nevypovídané spotřeby (aby auto mělo i dobrý servis)

  • potřeby potěšení (k autu mi dají zdarma GPS)

  • utajené potřeby (budu mít auto, které mi budou všichni závidět)

 

Maslowa pyramida potřeb:

Pět stupňů potřeb:

 • základ pyramidy tvoří základní tělesné, fyziologické potřeby (zdola nahoru pyramidy)

 • potřeby bezpečí a jistoty

 • potřeba lásky, přijetí, spolupatřičnosti

 • potřeba uznání, úcty

 • potřeba seberealizace

 

Přání

 • vyplývají z lidských potřeb a jsou ovlivňované kulturními a osobními charakteristikami

Aby lidé uspokojili své potřeby a naplnila se jejich přání = musí mít kupní sílu, aby mohli vytvořit a realizovat poptávku.

 

Produkt – definice:

 • produkt je jakýkoliv statek, který může být nabídnutý na trhu, aby uspokojil potřebu, touhu nebo přání

Forma produktu:

 • výrobek

 • služba

 • myšlenka

 • informace

 • místo

 • událost

 • zážitek

 • majetek atd.

Hodnota

 • představuje užitek, který výrobek přináší

 • může ji reprezentovat i kvalita výrobku

 • image výrobku

 • fyzická dostupnost výrobku

 • služby spojené s výrobkem

Hodnota produktu pro zákazníka obsahuje souhrnný ukazatel, který se skládá z kvality a služeb a samotné ceny.

Výměna

 • nastává tehdy, kdy zákazník akceptuje hodnotu produktu a je ochotný za ní zaplatit

 • za vrchol výměny můžeme považovat transakci = výměna hodnot mezi zákazníkem a prodávajícím

Transakce je součástí

 • řízení vztahů se zákazníky (Customer relationship management)

 • vztahového marketingu (Relationship marketing)

 

Řízení vztahu se zákazníkem je založené na:

 • péče o zákazníky

 • vytvoření kooperativního vztahu se zákazníkem

 • vybudování strategií vztahů se zákazníkem, kterých cílem je kultivovat a zvyšovat hodnotu vztahů

 

Vztahový marketing se zakládá na:

 • vybudování dlouhodobých vzájemně výhodných vztahů se zákazníky a širokou veřejností

 • je výrazně orientovaný na budoucnost

 

 1. Trhy a konkurenční prostor

 

Definice trhu:

 • soubor všech spotřebitelů současných a potenciálních kupujících, kteří v určitých situacích koupí výrobku a služby uspokojí jednu anebo několik svých potřeb

 

Základní složky trhu jsou poptávka a nabídka a jejich interakcí dochází k tomu, že se na trhu stanoví cena produktu.

 

  1. Poptávka a nabídka

Klasifikace poptávky:

 • existuje mnoho kritérií členění poptávky:

1. Funkční poptávka

- po zboží každodenní spotřeby

2. Poptávka vyplývající z osobního zájmu

- patří sem poptávka po zboží, které představuje osobní prestiž

- poptávka po zboží, které znamená dospělost

- poptávka po zboží symbolizující společenské postavení

- poptávka po zboží, kterým zákazník projevuje svoje snahy a touhy

3. Hedonistická poptávka

- poptávka po zboží, které působí převážně smyslově

Členění poptávky podle:

 • opakovatelnosti (plynulý, periodický, neperiodický, jednorázový, neopakovatelný)

 • vyhledávání zboží (poptávka po novém, obvyklém zboží)

 • stupně uspokojení (uspokojivá nebo neuspokojená poptávka)

 

Další členění:

 • nadměrná poptávka (pak nastupuje demarketing = utlumit poptávku, pokud by nebyla nabídka dostatečná zákazníci by se obrátili na konkurenci a hledali substituční výrobky)

 • negativní poptávka (lidé prostě nemají rádi nějaký produkt)

 • nulová poptávka (spotřebitelé nevědí o produktu nebo nemají k němu přístup)

 • latentní poptávka (poptávka po produktech, které v současné době se nevyrábí, ale mohli by se v budoucnu vyrábět)

 • klesající poptávka

 • nepravidelná poptávka (v CR sezónnost)

 • nezdravá poptávka (po cigaretách, alkoholu)

 

Nabídka – Klasifikace nabídky podle:

 • opakovatelnosti (plynulá, periodická, neperiodická, jednorázová)

 • času (stálá, občasná, sezónní)

 • uspokojení poptávky (dostatečná, nedostatečná)

 • průběhu výměny (přímý výrobce, obchodní podniky)

 

  1. Typy trhů

Nabídka a poptávka tvoří trhy.

Typy trhu z hlediska možnosti uspokojení poptávky:

 • Nejširší trh je POTENCIÁLNÍ TRH - představuje souhrn všech spotřebitelů, kteří mají zájem, ale nemají kupní sílu ani přístup k produktu

 • DOSTUPNÝ TRH – mají zájem, mají kupní sílu a mají i přístup k produktu

 • KOM PETENTNÍ DOSTUPNÝ TRHU – dtto a mají kvalifikaci nebo licenci, aby mohli produkt spotřebovat (např. 18 let, řidičák)

 • CÍLOVÝ TRH = na který výrobce zaměří svou nabídku

 • OBSLUŽNÝ TRH = tvoří spotřebitelé, které nakupují zboží a služby podniku

 

 

Trhy z hlediska skupin obyvatelstva:

1. Spotřebitelský trh

- jednotlivci

- domácnosti, které nakupují produkty pro osobní spotřebu

2. Trh organizací

- průmyslový trh - na další výrobu

- obchodní trh – zprostředkovává prodej

- státní trh - aby odevzdal určitým skupinám obyvatelstva

 

Trh organizací= trh institucí, které kupují produkt na další výrobu, aby zprostředkovaly prodej nebo obsloužili další skupiny obyvatelstva.

 

 

Spotřebitelský trh:

Nákupní proces spotřebitele:

 • poznání problému = zjistíme potřebu a chceme ji uspokojit

 • hledání informací (jak ji uspokojit)

 • hodnocení alternativ (výsledkem hledání je, že máme nějakou nabídku a hodnotíme alternativy výběru)

 • rozhodnutí o koupi

 • ponákupní hodnocení (doneseme domu a hodnotíme či rodina, jak jsem nakoupili . zda dobře nebo špatně)

 

Spotřebitelské chování ovlivňuje více faktorů:

Faktory spotřebitelského chování:

1. Kulturní faktory

- kultura - nejvšeobecnější pojem, např. Evropská kultura

- subkultura – např. Středoevropská kultura (odlišují se)

- společenská třída

2. Společenské faktory

- členské a referenční skupiny – skupina, do které patří spotřebitel

 • členské skupiny = patřím tam, ovlivňují mě při rozhodnutí (já a moje rodina, já a moji přátelé)

 • referenční skupiny = nepatřím tam, chtěl bych, ale ovlivňují mě (hvězdy show businessu)

- rodina = má obrovský vliv na rozhodování ke koupi

- úloha (role), kterou člověk zastává ve společnosti (člen společnosti, manažer)

3. Osobní faktory:

- věk a fáze života (zda žiji s přítelem nebo rozvedený atd.)

- zaměstnání

- ekonomická situace

4. Psychologické faktory

- motivace

- způsob, jakým člověk vnímá svět

- způsob, kterým se učí

- kterým získává přesvědčení

Všechny tyto faktory ovlivňují kupní chování spotřebitele.

Na Kupujícího ze shora působí: Faktory spotřebitelského

Na kupujícího ze zdola působí: Vliv marketingového mixu

Výsledkem je: Koupě produktu

 

Trh organizací

 • Představují všechny organizace nakupující zboží a služby na použití při výrobě dalšího zboží a služeb, které jsou prodávané, pronajímané, resp. dodávané dalším osobám.

 

Trh organizací se člení na:

 • horizontální trh

 • vertikální trh

 

Horizontální trh je takový trh, na kterém:

 • Dodavatel spolupracuje se zákazníky v různých odvětvích (poskytování finančních, poradenských, marketingových služeb apod.)

 

Vertikální trh

 • Dodavatel spolupracuje se zákazníky jen v úzce definovaném odvětví (např. zemědělství)

 

Členění trhu organizací

 • trhy s převahou zákazníků

 • s převahou dodavatelů

 • neutrální trhy

 

Nákupní proces organizací:

 • rozpoznání problému

 • všeobecný popis potřeby

 • specifikace produktu

 • hledání dodavatele

 

Nákupní proces organizací:

 • varianty předložených návrhů dodavatelů

 • zhodnocení variant návrhů

 • výběr dodavatele

 • specifikace sjednávacích postupů (jednání o ceně, termínech dodávek, zárukách a službách)

 • hodnocení výkonu dodavatele

Aby firny byly úspěšné, musí trh zkoumat a analyzovat.

 

  1. Velikost, analýza a struktura trhů

Analýza trhu

 • trhový potenciál

 • kapacita trhu

 • tržní podíl firmy

 • relativní tržní podíl firmy

 

Tržní potenciál

 • počet potenciálních zákazníků

 • objem produktů, které mohou teoreticky zákazníci koupit

 

Tržní potenciál

Qr = m . q . p

 

Qr – celkový potenciál trh

m - celkový počet zákazníků (jednotlivec, domácnost, podnik apod.

q – průměrná spotřeba na zákazníka za sledované období (počet kusů výrobku)

p – průměrná cena výrobku v sledovaném období

 

Kapacita trhu (objem trhu)

 • představuje současný rozsah prodeje určitého produktu na trhu

Kt = Vvl. + Vkon. + Im - Ex

 

Kt – kapacita trhu

Vvl – rozsah vlastní výroby

Vkon – odhad rozsahu výroby konkurence

Im – import

Ex – export

 

Tržní podíl Tp

 • představuje podíl prodeje určitého produktu podniku na celkovém trhu v %

Tp = (obrat podniku : obrat obsluhovaného trhu) . 100

 

Relativní tržní podíl RTp

RTp = (obrat podniku : společný obrat 3 hlavních konkurentů) . 100

 

  1. Změny podoby trhů a jejich vývoj

Změny podoby trhů a jejich vývoj (zejména vlivem globalizace)

 • změna masového marketingu ba cílený marketing

 • vztahy subjektů mají nový charakter – vztahy kooperační, smluvní, vytváření sítí atd.

 • posiluje se význam strategického řízení

 • realizace produktu je stále víc závislá na tvorbě a nabídce dodatečného užitku pro zákazníky

 

MARKETINGOVÁ SITUAČNÍ ANALÝZA

podnik, než začne působit na trhu tak musí udělat analýzu vnitřního a vnějšího prostředí.

 1. Situační analýza

 2. Analýza prostředí firmy

vnější prostředí

vnitřní prostředí

 1. Predikce vývoje prostředí

 

1. SITUAČNÍ ANALÝZA

 • metoda zkoumání vnějšího a vnitřního prostředí podniku s cíle úspěšného uplatnění podniku na trhu

 

METODY ANALÝZY PROSTŘEDÍ FIRMY

Metoda 4C

 • analyzují se customer (zákazník)

 • country (národní specifika)

 • cost (náklady)

 • competitors (konkurence)

Metoda 5C

 • company (podnik)

 • collaborators (spolupracující podniky a osoby)

 • customers (zákazníci) .. analyzují se:

 • competitors (konkurenti)

 • climate/context (makroekonomické faktory)

Metoda 7C

 • country (národní specifika)

 • climate/context (makroekonomické faktory)

 • company (podnik)

 • collaborators (spolupracující podniky a osoby)

 • customers (zákazníci)

 • competitors (konkurenceú

 • cost (náklady)

 

Situační analýzu můžeme členit z hlediska předmětu analýzy na:

 • strategickou situační analýzu

 • marketingovou situační analýzu

 

Strategická situační analýza

 • Komplexní přístup sloužící na odhalení podstatných faktorů, které ovlivňují činnost podniku a mají vliv na tvorbu strategií budoucího chování podniku

 

Marketingová situační analýza

 • zkoumá prostředí firmy, segmenty trhu, konkurenci a na její základě se odhaduje budoucí poptávka a prodej produktů podniku.

 

Marketingová situační analýza se skládá ze 3 součástí marketingové situační analýzy:

 1. Informační část

 2. Porovnávací část

 3. Rozhodovací část

 

Informační část

Sběr informací a jejich hodnocení

 • hodnocení vnějších faktorů (makroprostředí, mikroprostředí podniku)

 • hodnocení vnitřních faktorů

 • matice konkurenčního profilu

 

Porovnávací část

Generování možných strategií s využitím metody:

 • matice SWOT (silné, slabé stránky, příležitosti, hrozby)

 • matice SPACE (dvě externí a dvě interní dimenze z hlediska vlivu na firmu a její cíle)

 • matice BCG (tržní podíl a růst trhu)

 • interní- externí matice (hodnoty získané analýzou externích a interních faktorů)

 

Rozhodovací část

Hodnotí se zvažované strategie a doporučují se změny.

 

Postup realizace situační analýzy:

 • vypracování projektu situační analýzy

 • sběr informací

 • tyto informace se dále zpracují a analyzují

 • interpretace výsledků

 • realizace

 

Vypracování projektu situační analýzy:

 • definování problému

 • definování potřebných informací

 • stanovení typu informací (na které se bude podnik zaměřovat)

 • určení zdrojů informací

 • určení metod sběru informací

 • stanovení způsobu zpracování a vyhodnocení informací

 • určení zodpovědnosti

 • stanovení časového harmonogramu

 • stanovení rozpočtu

 

2. ANALÝZA PROSTŘEDÍ PODNIKU

 

Faktory ovlivňující podnik

Baker, M., Hart, S.:

 • faktory prostředí

 • strategické faktory

 • manažerské faktory

 • organizační faktory

 • faktory marketingu

 

Faktory prostředí

 • míra technologických změna

 • podstata konkurence

 • intenzita konkurence

 

Strategické faktory:

 • dlouhodobé cíle

 • horizont strategií

 • strategie: produkt – trh

 

Manažerské faktory

 • komunikace

 • přístupy

 • styly vedení

—————

Zpět