Proces řízení nákladů - metoda ABC (Mirošníková)

02.07.2010 08:54

Studijní předmět: Finanční management II.

Téma: Proces řízení nákladů - metoda ABC

 

 

 

Úvod

Procesní řízení nákladů - Activity Based Costing – ABC

 

Activity Based Costing (dále jen ABC) je účetnická technika, která dovoluje organizaci určit aktuální náklady spojené s jejich produkty a službami bez ohledu na samotnou strukturu organizace a zároveň poskytuje jejímu managementu relevantní a včasné informace.

 

Kalkulační systém ABC vychází z principu, že nákladové objekty spotřebovávají aktivity a aktivity spotřebovávají zdroje:

 • Náklady se snaží identifikovat podle vztahu k dílčím činnostem (aktivitám), zjistit, které aktivity firma se svými zdroji realizuje.

 • Identifikuje aktivity vyvolávající náklady a hledá vztah jednotlivých dílčích činností k objemu výkonu, tj. vyčíslit, kolik která aktivita stojí.

 • identifikované aktivity a náklady přiřazuje k produktům, tj. vyčíslit, kolik které aktivity spotřebuje nákladový objekt. 1

 

Kalkulace podle metody ABC:

 

Obr. Kalkulace metody ABC 2

 

Activity Based Management – ABM

 

Smyslem modelu ABM je využití detailních ekonomických analýz důležitých podnikatelských aktivit ke zlepšení strategického a operačního rozhodování. ABM zvyšuje přesnost informací o nákladech a pečlivě monitoruje zvýšené náklady a jiné druhy nepřímých nákladů, které vytváří produkty nebo zákaznické segmenty. Tradiční účetní systémy vyjadřují nepřímé náklady za použití takových vyjádření jako jsou přímé pracovní hodiny, strojové hodiny atd. ABM sleduje více-náklady a jiné nepřímé náklady podle aktivit, které můžou být přiřazeny produktům nebo zákazníkům. Důsledkem činností z nasazení ABM jsou "cílené náklady", provádění měření pro průběžné zlepšování, alokace zdrojů založená na základě poptávky po produktu, zákazníkovi a nutnému výrobnímu zařízení. ABM dále může sloužit společnosti jako podpora v rozhodování o nových podnikatelských příležitostech a rizikách.

 

ABM systémy můžou nahradit tradiční účetní systémy nebo pracovat jako samostatný doplněk stávajícího systému. Tyto systémy vyžadují silnou podporu od top managementu a zároveň i od liniových pracovníků, pokud má být dosaženo úspěchu. K tomu aby společnosti mohli zavést tento systém by měli:

 

          a)   Zjistit klíčové činnosti, které jsou v organizaci prováděny.

          b)   Zjistit náklady tažené činnostmi organizace.

c)   Více-náklady a jiné nepřímé náklady je nutné jasně odlišit, identifikovat jejich zdroje  a  rozdělit do skupin. 

          d)   Shromáždit data k požadovaným činnostem ( podle produktu a zákazníka)

          e)   Přidělit náklady produktům a zákazníkům (na základě použití při činnosti)“ 3

 

 

Postupové kroky zavádění systému ABC/ABM

 

Cílem přístupu ABC k řízení nákladů je

 • zjistit, které aktivity firma se svými zdroji realizuje,

 • vyčíslit, kolik která aktivita stojí,

 • vyčíslit, kolik které aktivity spotřebuje nákladový objekt.

 

Celý proces zavádění systému ABC/ABM lze v praxi rozdělit do přibližně pěti etap: 4

  1. Úprava účetních dat, co nejpřesnější rozdělení nákladů – vyloučení nákladů, které mají účetní, daňový nebo nahodilý charakter.

  2. Návrh aktivit, procesní analýza podniku – rozdělení na procesy a aktivity, seskupení činností podniku do příbuzných skupin např.: činnosti obstarávání surovin a služeb (výběr dodavatelů, nákup, kontrola dodávek aj.), činnosti podporující vztahy se zákazníky a trhy, činnosti podporující vývoj produktů a vlastní produkční procesy, činnosti podporující nevýrobní i výrobní administrativu zakázek (přijetí objednávky, plánování nákupu, vedení účetnictví, fakturace aj.), všeobecné řídící procesy, které mají nepřímou vazbu na produkty (strategické plánování, získávání nových trhů, jednání s investory aj.), ostatní podpůrné činnosti.

  3. Ocenění aktivit – používá se standardní kalkulační metody nebo kvalifikovaný odhad, jde o nalezení nejvýstižnějšího kauzálního vztahu příčina – důsledek mezi zdroji a činnostmi.

  4. Definování nákladových objektů, určení cílů kalkulací – určení cílů kalkulací, tj. jaké nákladové objekty budou předmětem kalkulace při posuzování nákladovosti a ziskovosti. Nákladovým objektem je cokoliv, o čem chceme získat informace, kolik tento objekt stojí z hlediska nákladů (např. zákazník, dodavatel, produkt, služba, distribuční cesta aj.).

  5. Ocenění nákladových objektů - nalezení příčin spotřeby činností na jednotlivé nákladové objekty a vyčíslení objemu nákladů ve vztahu k objektům.“ 5

 

ABC - informace

 

Metoda ABC umí při správné aplikaci dodat vrcholovému vedení podniku podstatné informace o spotřebě podnikových zdrojů, probíhajících procesech a ziskovosti produktů, zákazníků, segmentů trhu, prodejních kanálů atp.
ABC sama o sobě procesy neměří, ale využívá veličin, které jsou v podniku na různých místech aplikovány a které jsou nezbytné k vykonávání konkrétních procesů. Tyto veličiny velmi dobře odrážejí spotřebu nákladů na tyto procesy. Metoda ABC tak současně dokáže aplikovat finanční i nefinanční měření.
Pro samotné využití ABC platí jednoduchý předpoklad. Zákazník od podniku vyžaduje produkt, dodání produktu závisí na provedení příslušných procesů, podnikové procesy ke svému provedení potřebují zdroje a zdroje v jakékoliv podobě (lidské, materiálové, výrobní atd.) spotřebovávají peníze, tedy náklady. ABC vychází od zákazníka, a proto i procesně orientovaná organizační struktura podniku by na svém vrcholu měla mít zákazníka jako nejdůležitější vedení podniku.
Pro využití ABC je třeba důkladný popis podnikových procesů, vytvoření vhodných struktur skupin zákazníků, dodavatelů, segmentů trhu atp. Důležité je i správné vytvoření struktury vnitropodnikových útvarů. To je však jen nezbytně nutnou, nikoliv však postačující podmínkou pro fungování celého systému.
Pravidelné sledování a vyhodnocování dle ABC může byt zahájeno pouze po vytvoření všech odpovídajících prvků systému. Je třeba také dbát na to, aby daný postup zaměstnance podniku při zvládání jejich současné agendy příliš nezatížil a zároveň dokázal poskytnout relevantní a věrohodné informace.
Pokud již podnik metodu ABC uplatňuje, je optimální navázat její vstupy a výstupy na celopodnikovou strategii, měření a vyhodnocování hlavních cílů či základních podnikových "měřítek" výkonnosti.

 

Uživatelé výstupů ABC

Cílovou uživatelskou skupinou výsledných informací poskytnutých na základě aplikace metody ABC je vedení podniku. Manažeři na střední podnikové úrovni využívají údaje z ABC již v průběhu jejich zpracovávání. Vzhledem k jejich úloze ve firmě však požadují především dílčí informace, které se týkají "jejich" procesů a zdrojů.
Pokud má ABC poskytovat informace pro podporu rozhodování, je nutno tyto informace pravidelně zpracovávat. Při aplikaci metody lze také využít i softwarové nástroje. Po pořízení celého systému je vhodné software rozšířit pro další uživatele např. formou aplikací pro prohlížení či pomocí manažerského informačního systému.
Aby byl efekt z aplikace metody Activity Based Costing maximální, musí podnik začít "ABC myslet" a oprostit se od tradičních přístupů řízení, které dodávají omezený počet informací.“
6


 

Na tomto obrázku je patrné, jak metoda ABC i v nejjednodušší podobě rozkrývá pohled na ziskovost výrobků. Výrobek A je zjevně ztrátový a jeho příspěvek k měsíčnímu hospodářskému výsledku je výrazně negativní:

 

Obr. Podniková měsíční výsledovka, Crystalline, s.r.o.7

 

Metoda analýzy a alokace nákladů ABC je vhodná zejména v těchto situacích:

 1. předmětem činnosti podniku jsou finančně náročné zakázky

 2. podnik má vysoký objem režijních nákladů

 3. náklady jsou v podniku velmi diferencované

 4. podnik vzkazuje vysoké náklady na chyby, vady a zmetky

 5. na trhu je silná konkurence

 

 

 

 

Výhody a omezení modulu ABC

 

Přínosem metody ABC je přesnější identifikace nákladů, zejména režijního typu, která vychází z reálného ocenění aktivit a nákladových objektů. To pak umožňuje efektivnější řízení nákladů a přesnější cenové kalkulace. Nejvýstižnějším je pak kalkulace cílových nákladů a kalkulace životního cyklu produktu. Znalost dílčích aktivit umožňuje kvalitnější sestavení podnikových rozpočtů, variantních rozpočtů, měřit výkonnost útvarů a působit na hospodárnost při vynakládání nákladů.

 

Je nutné si uvědomit také omezení modulu ABC:

 • Jde o metodu náročnou na rozsah zjišťování dat

 • Vznikají potíže s přiřazováním nákladů, které jsou společné více aktivitám

 • Problémem je vztah modelu ABC k účetním metodám používaným ve finančním účetnictví při oceňování podnikových produktů“ 8

 

 

 

 

 

Zdroje:

 

LANDA, Martin; POLÁK, Michal. Ekonomické řízení podniku. Vyd.1. Praha : Computer Press, 2008

https://www.abcosting.biz/nej_abc.htm

https://hn.ihned.cz/c3-756360-500000_d-metoda-abc-muze-prinest-firmam-konkurencni-vyhodu

https://www.business-consulting.cz/nastroje/abm.htm

1 LANDA, Martin; POLÁK, Michal. Ekonomické řízení podniku. Vyd.1. Praha : Computer Press, 2008. 10 Activity Based Costing, s. 109-117. ISBN 978-80-251-1996-9.

2 KRÁL, B a kol., Manažerské účetnictví, Praha: Management Press, 2002, s. 219.

3 Http://www.business-consulting.cz/ [online]. 2000-2009 [cit. 2010-03-27]. Business Consulting. Dostupné z WWW: https://www.business-consulting.cz/nastroje/abm.htm.

4 STANĚK, V. Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů, Praha: Grada Publishing, 2003, s.111

5 LANDA, Martin; POLÁK, Michal. Ekonomické řízení podniku. Vyd.1. Praha : Computer Press, 2008. 10 Activity Based Costing, s. 109-117. ISBN 978-80-251-1996-9.

 

6 HRACH, Václav. Metoda ABC může přinést firmám konkurenční výhodu. Hospodařské noviny [online]. 13.6.2001, [cit. 2010-03-27]. Dostupný z WWW: https://hn.ihned.cz/c3-756360-500000_d-metoda-abc-muze-prinest-firmam-konkurencni-vyhodu . ISSN 1213-7693.

7 Http://www.abcosting.biz/download.htm [online]. 2006 [cit. 2010-03-27]. ABCosting. Dostupné z WWW: https://www.abcosting.biz/nej_abc.htm, autor Crystalline, s.r.o.. 

8 LANDA, Martin; POLÁK, Michal. Ekonomické řízení podniku. Vyd.1. Praha : Computer Press, 2008. 10 Activity Based Costing, s. 109-117. ISBN 978-80-251-1996-9.

—————

Zpět