Oceňování podniku (Zidková)

02.07.2010 09:05

Studijní předmět: Finanční management II.

Téma: Oceňování podniku

 

 

 

Úvod

Tato seminární práce se specializuje na možnosti oceňování podniku a s tím související přístupy oceňování. V práci jsem se podrobněji věnovala popisu jednotlivých metod při oceňování. Graf s názvem přehled metod stanovení hodnoty podniku tvoří základní rozhraní pro všechny další metody, které jsou v této práci popsány. Základem jsou výnosové metody, majetkové metody a také jsou zde nastíněny metody komparativní a kombinované.

 

 

 

 

 

Oceňování podniku

 

Důležitou součástí řízení podniku je správné určení hodnoty podniku. Při oceňování podniku je nutné být pozorným, aby nedošlo k nesprávné rozvržení kapitálu či nesprávnému ocenění. Podnikání je v dnešní době silně ovlivněno globalizací, novou konkurencí, otevíráním nových trhů, fúzí a akvizicemi.

Pojmy související s oceňováním podniku

 

Cena – částka za podnik

Hodnota – částka bez ohledu na okolnosti prodeje či nákupu

Hodnota společnosti - z pohledu kupujícího je hodnota vyjádřena rozdílem celkového investovaného kapitálu a hodnoty dlouhodobých závazků ve jmenovaném podniku . Podnik je možné ocenit několika způsoby, avšak je nutné přihlédnout k určitým podmínkám a předpokladům.

Důvody pro oceňování podniku

 

 • koupě a prodej podniku

 • vklad do nově zakládaného podniku

 • splynutí ( fúze, konsolidace)

 • rozdělení podniků

 • rozhodování o sanaci nebo likvidaci společnosti

 • emise akcií

 • uvádění podniku na burzu

 • poskytování úvěrů

 • ocenění majetkových účastí společníků

 • ocenění pro účely zdanění

 • garance ( záruky úvěru, uzavření pojistných smluv)

 • náhrada za vyvlastnění

 

 

Oceňování firmy podle účelu

 

 • poradenský – nejvyšší možná cena pro kupujícího, minimální cena pro prodávajícího

 • rozhodčí – důležité je nalézt spravedlivou cenu

 • argumentační – příprava materiálů pro komunikaci s druhou stranou

 • komunikační – komunikace s veřejností

 

Jestliže je podnik oceňován je nezbytné určit některé hodnoty: vstupy a výstupy a také z jakého pohledu má být oceňování realizováno. „ Tedy zda –li má být oceňován celkový kapitál podniku, z pohledu zájmů vlastníků i věřitelů = hodnota brutto. Nebo má-li být oceňován pouze vlastní kapitál podniku, z hlediska zájmů vlastníků = hodnota netto.

 

Vzhledem k tomu, že převážná většina podniků je do nějaké míry zadlužena a typickým rysem je zadluženost, metody jsou zpravidla určeny pro oceňování zadlužených podniků.“1

 

Přehled metod pro oceňování podniku

 

Oceňování podniků probíhá podle několika základních metod. Metody oceňování se dělí na dva přístupy.

 

 1. podle metodického konceptu

 2. za rizika

Podle metodického konceptu ocenění

 

Jedná se o metodu výnosovou, majetkovou, komparativní a v neposlední řadě o metodu kombinovanou.

 

Výnosová metoda – je založena na stanovení hodnoty kapitálu jako hodnoty budoucích peněžních toků.

 

Majetková metoda – hodnota kapitálu je vyvozována z reprodukční ceny aktiv a veškerého majetku, který je oceňován.

Komparativní metoda - hodnoty kapitálu jsou určeny porovnáním hodnoty s jinými výrobními celky s obdobnými a srovnatelnými vlastnostmi.

 

Kombinovaná metoda – oceňovací přístup, u něhož jsou výsledné hodnoty kapitálu získány jako průměr hodnot určených pomocí výnosových, majetkových a komparativních metod.

 

 

 

Podle způsobu neurčitosti a rizika

Tyto metody se dělí na:

 

Metody s pasivním přístupem

 

 • Metoda jistotních ekvivalentů

 • Metoda upraveného nákladu kapitálu

 

Metody s aktivním přístupem

 

 • Flexibilní metodologie reálných opcí ( za rizika)

 

 

Jelikož jsou budoucí finanční toky nejisté, ocenění firmy probíhá za určitého rizika. Tyto metody jsou rozděleny na pasivní a aktivní přístup. Pasivní přístup je definován jako přístup bez budoucího zásahu managementu. Do metod s pasivním přístupem uvádíme metody:

 

Metoda jistotních ekvivalentů

Metoda upraveného nákladu kapitálu

 

Aktivní přístup se vyznačuje předem stanovenými okolnostmi – aktivním přístupem managementu. Do metod s aktivním přístupem se zařazuje metoda:

 

Flexibilní metodologie reálných opcí ( za rizika) – při ocenění jsou uvažována podmíněna rozhodnutí.

 

 

obrázek 1 Přehled metod stanovení hodnoty podniku2

 

Metody oceňování

 

 

 

Podle konceptu ocenění

Za rizika

 

 

 

 

 

Metoda

jistotních

ekvivalentů

Metody diskontovaných peněžních toků

Metoda

multiplikátorů

Substanční

hodnota

 

 

 

Metody kapitalizovaných zisků

Metoda EVA

Účetní

hodnota

Likvidační

hodnota

Flexibilní –metodologie

reálných

opcí

Metoda

upraveného

nákladu

kapitálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis výnosových metod

 

Do této kategorie patří následující metody oceňování:

 • Metody diskontovaných peněžních toků DCF ( Discounted Cash Flow)

 • Metoda kapitalizovaných zisků

 

 

Metody diskontovaných peněžních toků DCF ( Discounted Cash Flow)

Tyto metody se nejvíce využívají v anglosaských zemích, ale nyní jsou již také používány v Evropě. Metody diskontovaných toků vychází ze skutečnosti, že s rostoucím příjmem roste i hodnota firmy. Při těchto metodách se musí vymezit určité veličiny:

 

  1. Správné vymezení budoucích peněžních toků (FCF).

  2. Stanovení nákladů kapitálu. (R).

  3. Stanovení hodnoty (V).

 

Pokud známe veličiny pro finanční toky, náklad kapitálu nebo hodnotu, můžeme použít následující čtyři metody pro oceňování podniku. Z těchto metod vycházejí vzorečky podle, kterých jsme schopni vypočítat celkový nebo vlastní kapitál.

 

Jedná se o metody:

 • metoda DCF – Entity

 • metoda DCF – Equity

 • metoda DDM

 • metoda APV

 

Metoda DCF – Entity - tato metoda je v praxi nejvíce používaná, podnik je brán jako celek. Při použití této metody je cílem ocenění celkového kapitálu podniku.

Metoda DCF – Equity – oceňován je pouze vlastní kapitál.

Metoda DDM ( dividendový diskontní model), peněžní tok má formu dividend.

 nebo  

DIV – dividenda v běžném období.

RE – náklad na vlastní kapitál

g – míra růstu dividend do nekonečna

 

 

 

Metoda APV - nejvhodnější je tuto metodu použít při analýzách zadluženosti k oceňovaní celkového kapitálu.

TS – daňový štít

 

Následující tabulka popisuje jednotlivé veličiny těchto čtyř metod, které jsou uvedeny ve vzorcích.

 

 

 

 

 

Metoda DCF – Entity

Metoda DCF – Equity

Metoda DDM

Metoda APV

 

 

 

Forma

peněžních

toků

 

Náklad

kapitálu

 

 

Hodnota

 

 

 

 

 

 

Metoda kapitalizovaných zisků

Metoda kapitalizovaných zisků je založena na principu současné hodnoty budoucích zisků. Zisky jsou odhadovány z historických dat. Východiskem stanovení jsou údajné bilance a výkazů zisku a ztráty za období 3 –5 let. Klíčovým údajem je tzv. trvale udržitelný zisk. To je účetní zisk, který je podroben řadě korekcí ( např. úprava odpisů, reálné opotřebení, vyloučení mimořádných výnosů a nákladů přechodného charakteru, vyloučení nákladů a výnosů, které nesouvisejí s hlavní činnosti podniku aj.“3

 

Jak se počítá trvale udržitelný zisk (Z)?

 

 

…… zisk v minulých obdobích upravený o korekce

……. váhy pro jednotlivá odvětví

……. počet let zahrnutých do výpočtu

 

Odhad hodnoty podniku na bázi trvalého zisku pak v případě perpetuity lze spočítat:

 

 

…… náklady kapitálu.

 

 

 

 

Popis majetkových metod

 

Majetkové metody jsou následující:

 

 • Substanční metody

 • Účetní metoda

 • Metoda likvidační hodnoty

 

 

Účetní metoda

 

U této metody se vychází z rozvahy. Hodnota je odvozena z historických cen. Každý podnik vede své účetnictví ať už jednoduché nebo podvojné. Každý rok společnosti musejí vypracovat tzv. účetní závěrku.

 

Hodnotu vlastního kapitálu získáme z následující rovnice:

Hodnota vlastního kapitálu = účetní hodnota aktiv – účetní hodnota závazků a dluhů.

Tato metoda je považována za jednu z nejjednodušších, má ovšem také nedostatky ( např. nezohledňuje nehmotná aktiva).

 

 

 

Substanční metoda

 

Rozumíme jí souhrn relativně samostatných ocenění jednotlivých majetkových složek podniku. Tyto složky přitom oceňujeme podle poměrně objektivních pravidel, k datu ocenění a za předpokladu, že podnik bude pokračovat ve své činnosti (tzv. going-concern princip). Tato metoda tedy svým způsobem reaguje na nedostatky metody účetní hodnoty, tj. především na princip účtování v historických cenách.“4

Substanční metoda je spíše brána jako pomocná, neboť je velmi výhodná pro prodávajícího. A také tato metoda reálně zobrazuje hodnotu majetku podniku avšak nezohledňuje současné i budoucí výnosnosti. Odpovídá tedy aktuálním cenám, za něž by bylo možné určitý majetek v daném okamžiku pořídit. Pokud se oceňuje substanční metodou výsledkem je substanční hodnota netto .

 

Souhrn majetkových hodnot v reprodukčních cenách + Výnos z prodeje nepotřebného majetku = Substanční hodnota brutto

 

- hodnota závazků a dluhů v reálných cenách = substanční hodnota netto .

 

Metoda likvidační hodnoty

Tato metoda se váže k určitému časovému okamžiku při tom se předpokládá, že dojde k zániku podniku a prodání všech jeho aktiv.

Popis komparativní metody

 

U této metody se srovnávají podniky stejného zaměření, které obchodují veřejně na finančních trzích. Podstatou je odvození hodnoty aktiv nebo kapitálu. Tato metoda není příliš přesná neboť není lehké najít srovnatelný podnik. Hodnota firmy se vyznačuje obecným vzorcem:

 

V= multiplikátor srovnatelná firma * ukazatel oceňovaná firma

 

Tato metoda je založena na multiplikátorech , které zohledňují rozdíly mezi absolutní velikostí ukazatelů oceňovaného a porovnávaného podniku.

 

Popis kombinované metody

 

U této metody je hodnota založena na průměru hodnot propočtených dle výše uvedených metod.

Výpočet je následující:

Pro tento vzorec platí, že:

 

……………………… váhy přiřazené jednotlivým metodám

Vi…………………….. hodnota

 

V praxi bývá nejvíce používaná kombinovaná metoda, která používá výnosovou metodu + substanční. Při použití této metody se odstraní nedostatky metody substanční u níž nejsou zohledněny výnosy podniku, a metody výnosové, která nezachycuje skutečnou hodnotu využívaného majetku. Hodnota podniku se stanoví jako aritmetický průměr výnosové a substanční metody.5 Zapisujeme jako:

 

Vs……………………….. hodnota podniku zjištěna hodnotou substance

Vv ………………………. hodnota podniku pomocí výnosového ocenění

 

 

 

 

Závěr

 

Cílem této práce bylo poskytnout náhled do metod oceňování podniku. V České republice jsou nejvíce používány výnosové metody. Ty ovšem nejsou nejpřesnější pro určení budoucích zisků podniku. Každá metoda (výnosová, majetková, komparativní a kombinovaná) je jiná a proto je důležité si vybrat tu správnou právě pro daný podnik

 

 

 

 

1 Finanční řízení a rozhodování podniku, DLUHOŠOVÁ DANA, Ekopress, Praha 2008, str. 147

2 Finanční řízení a rozhodování podniku, DLUHOŠOVÁ DANA, Ekopress, Praha 2008, str. 148

3 Finanční řízení a rozhodování podniku, DLUHOŠOVÁ DANA, Ekopress, Praha 2008, str. 151

4 https://is.muni.cz/th/51782/esf_m/Analyza_ruznych_koncepci_ocenovani_podniku.doc#_Toc134586841

5 Finanční řízení a rozhodování podniku, DLUHOŠOVÁ DANA, Ekopress, Praha 2008, str. 154

 

 

—————

Zpět