Finanční výkazy (Brzybohatá)

16.09.2010 21:41

Studijní předmět: Finanční management II.

Téma: Finanční výkazy

 

 

 

Úvod

ROZVAHA

Pro rozvahovou rovnici, tzv. základní bilanční rovnici, vždy platí, že AKTIVA se rovnají s PASIVY.

 1. AKTIVA (majetek) podniku – zpravidla jsou členěna a uspořádána sestupně podle jejich doby vázanosti v reprodukčním cyklu podniku.

 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál – jedná se o pohledávky za upsaný základní kapitál, které představují dosud nesplacený stav akcií nebo jiných majetkových podílů.

 2. Dlouhodobý majetek

 1. nehmotný (DNM)1 – zřizovací výdaje, software, ocenitelná práva (licence, patenty, autorská práva), výsledky výzkumně-vývojové činnosti;

 2. hmotný (DHM)2 - pozemky, budovy, stavby, trvalé porosty, základní stádo, tažná zvířata, umělecká díla, sbírky a předměty z drahých kovů;

 3. finanční (DFM) - podílové cenné papíry, nemovitosti, vklady v podnicích, umělecká díla (slouží podniku k obchodování nebo k uložení volných peněžních prostředků do majetku).

 1. Oběžná aktiva – mění se během hospodářské činnosti v jinou formu a dochází k jednorázové spotřebě. Jsou krátkodobá – rychle převoditelná na peníze, slouží ke krytí splatných závazků, doba vázanosti ve výrobním procesu je obvykle kratší než 1 rok;

 1. zásoby - skladovaný materiál (základní materiál, pomocné látky, provozovací látky, obaly, náhradní díly). Zásoby vlastní výroby (výrobky, nedokončená výroba, polotovary a zvířata), zboží;

 2. pohledávky - nezaplacené faktury za naše výrobky, zboží a služby prodané odběrateli, záloha zaměstnanci, přeplatek na daních (podnikatel vystupuje ve finančním vztahu v roli věřitele). Dlouhodobá, krátkodobá a účelová;

 3. krátkodobý finanční majetek – tvořen zejména peněžními prostředky (hotovost uložená v pokladně, peníze na bankovním účtu u peněžního ústavu). Mohou být také ceniny – poštovní známky, kolky telefonní karty, dálniční známky, stravenky (v určitých situacích nahrazují peníze). Cenné papíry (účetní jednotka má v úmyslu je do jednoho roku prodat nebo je jejich splatnost nejvýše 1 rok). Vysoká likvidita3 a bezprostřední obchodovatelnost.

 1. Ostatní aktiva – položky časového rozlišení. Období jejich vzniku nesouhlasí s obdobím, do něhož náleží;

 1. vznikají v důsledku spotřeby peněz či jiných aktiv - náklady příštích období. Představují výdaje běžného účetního období, které se týkají nákladů příštích období (např. nájemné);

 2. vznikají přechodná aktiva jako důsledek prokazatelného nároku podniku na peněžní příjem (ke dni sestavení účetních výkazů se neuskutečnil, ale s běžným obdobím souvisí). Příjmy příštích období – jsou částky, které nebyly přijaty ke dni uzavírání účetních knih a ani nebyly zúčtovány jako pohledávky.

Aktiva jsou v rozvaze stanovena v hodnotách netto4, avšak jsou uváděny brutto5 hodnoty, oprávky a opravné položky k jednotlivým majetkovým složkám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PASIVA (kapitál) podniku – vyjadřuje, jakým způsobem si podnik opatřil svůj majetek. Podle hlediska vlastnictví se zdroje dělí:

 1. Vlastní zdroje

 1. vlastní kapitál – je tvořen součtem dlouhodobého majetku, peněžních prostředků, cenin, zásob a pohledávek po odečtení stavu závazků (úvěry, ostatní závazky). Hlavní složkou je základní kapitál (způsob tvorby závisí na právní formě podnikání, jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku);

 2. kapitálové fondy - tvoří externí zdroje (dary, dotace na pořízení majetku, vklady společníků);

 3. fondy ze zisku – tvořeny ze zisku účetní jednotky, a to dle zákona nebo na základě stanov společnosti. Dělíme na fondy dobrovolné (sociální fond, fond odměn) nebo povinně tvořené (zákonem stanovený rezervní fond);

 4. výsledek hospodaření minulých let – nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta. Výsledky hospodaření běžného účetního období – jeho výše musí být shodná s výší výsledku hospodaření běžného účetního období uvedeného ve výkazu zisku a ztrát.

 1. Cizí zdroje - zahrnují rezervy a závazky podniku;

 1. rezervy – snižují výsledek hospodaření. Představují zadržené peníze, které v budoucnu podnik musí vynaložit (např. opravy majetku). Účelové, obecné a zákonné;

 2. ostatní rezervy – o tvorbě a použití rozhoduje účetní jednotka a nejsou daňově uznatelné (např. rezervy na daň z příjmů, na důchody, apod.);

 3. závazky – vztahují se k již uskutečněným hospodářským aktivitám;

 4. bankovní úvěry – od finančních institucí;

 5. výpomoci – úvěry od ostatních subjektů.

 

 

 1. Ostatní pasiva (časové rozlišení)

 1. výdaje příštích období – výdaje jsou nákladem běžného období, ale budou hrazeny v příštím období (např. zpětně placené nájemné);

 2. výnosy příštích období – příjmy běžného období, které patří do výnosů příštích období a jejichž účtování se provede v období, s nímž souvisejí, např. předem přijaté nájemné či předplatné6.

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka bankovní rozvahy z roku 19067

Druhy rozvahy

 1. zahajovací – zakládá se při založení podniku;

 2. počáteční – sestavuje se na počátku účetního období. Zahrnuje majetek, který může podnik v následujícím období používat při své činnosti a který zároveň může měnit svoji formu;

 3. konečná – sestavuje se na konci účetního období, nebo případně při ukončení činnosti podniku. Vyjadřuje nám stav majetku po uskutečnění hospodářské činnosti v daném účetním období.

V praxi se často sestavují také rozvahy čtvrtletní, případně i za měsíční období – pro potřeby operativního řízení.

Funkce rozvahy

Základní funkce rozvahy:

 1. přehledně uspořádat majetek podniku a zdroje financování – v peněžním vyjádření. Základ pro zhodnocení finanční situace podniku. Při porovnávání vývoje hospodaření podniku je třeba náhled do více rozvah (více po sobě následujících období);

 2. hospodářský výsledek – ukazuje zisk neb ztrátu podniku.

 

ZISK = AKTIVA – PASIVA bez zisku

VLASTNÍ KAPITÁL = původní výše vlastního kapitálu + zisk

 

Struktura rozvahy

Aktiva

 • dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný a finanční);

 • oběžný majetek (zásoby, pohledávky, peněžní prostředky);

Pasiva

 • vlastní zdroje (základní kapitál, hospodářský výsledek);

 • cizí zdroje (úvěry, ostatní závazky);

 

 

 

 

 

 

Změny rozvahových položek

Hospodářskou činností (nákupem, výrobou, prodejem, apod.) se majetek a zdroje financování dostávají do koloběhu, v němž mění svou formu. Proto v každé organizaci dochází k častým změnám v aktivech a pasivech8.

 1. Koloběh majetku – dlouhodobý majetek udržuje svou podobu, používáním se opotřebovává a na hospodářské činnosti se podílí delší dobu. Oběžný majetek se neustále mění a jeho koloběh má ve výrobním podniku tyto části:

 1. nákup materiálu – za hotové (přeměna peněžních prostředků v zásobu materiálu) nebo na fakturu (závazek podnikatele u dodavatele, vyrovná se po zaplacení);

 2. výroba – spotřeba materiálu a vznik dalších nákladů (spotřebované mzdy, energie). Výsledkem jsou výrobky, které se dále prodávají;

 3. prodej – za hotové (směna výrobků za peněžní prostředky) nebo na fakturu (pohledávka za odběratelem).

Za peněžní prostředky se opět nakoupí materiál a celý proces se opakuje.

 1. Hospodářské operace a účetní případy a jejich vliv na rozvahu – musí být evidovány, zapsány v účetních dokladech (prodej výrobku/vystavená faktura, úhrada od odběratele/výpis z běžného účtu) a jsou podkladem pro zápisy v účetních knihách.

Hospodářské operace doložené účetními doklady se nazývají účetními případy9.

 1. Změny rozvahových položek v rozvaze – změny aktiv a pasiv, které vznikají na základě účetních případů, se mohu zachycovat přímo v rozvaze (změnou rozvahových stavů aktiv a pasiv). V praxi to znamená, že se po každém účetním případu sestaví nová rozvaha. Některé účetní případy vyvolávají změny na obou stranách rozvahy, ale některé mohou působit v rozvaze změny pouze na jedné straně. Po každém účetním případu trvá rozvahová rovnováha.

 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VZZ slouží ke zjišťování výše a způsobu tvorby složek výsledku hospodaření (VH).

 

VÝNOSY – NÁKLADY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

 

V současné době v ČR metoda zjednodušeného druhového členění nákladů – náklady a výnosy jsou uspořádány do určitých oblastí, které tvoří podnikatelské aktivity (provozní, finanční a mimořádné). VZZ můžeme vyčíslit přidanou hodnotu.

 

PŘIDANÁ HODNOTA=

(OBCHODNÍ MARŽE + VÝKONY) - VÝKONOVÁ SPOTŘEBA

 

 1. Výsledek hospodaření za běžnou činnost – souhrnný výsledek za provozní a finanční činnost, snížený o daň za běžnou činnost. Při kladném VH dosahuje podnik zisku z běžné činnosti. Naopak při záporném VH dosahuje podnik ztráty z běžné činnosti.

 2. Výsledek hospodaření z provozní činnosti – u většiny podniků je určen ze základních a opakujících se činností podniku;

 1. výrobní podnik – tvořeno tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb, po odečtení nákladů podniku (výrobní spotřeba – materiál energie, služby; osobní náklady – mzdy, odměny, zdravotní a sociální pojištění; daně, poplatky a odpisy);

 2. obchodní podnik – obchodní marže (rozdíl tržeb a nákladů na prodané zboží).

 

 

 1. Výsledek hospodaření z finanční činnosti – souvisí se způsobem financování a s finančními operacemi podniku.

 2. Výsledek hospodaření z mimořádné činnosti – vyplyne nám z nepravidelných a neočekávaných operací podniku. Vznikne v důsledku změn způsobu oceňování majetku, mank a škod, přebytků na majetku u finančních účtů a finančních investic, atd.

 

 

Zainteresované strany Postup rozkladu Základní (řídící) ukazatel

EBITDA

-odpisy

EBIT ROA = EBIT/A

-úroky Úrokové zatížení = úroky/EBIT

EBT

-daň Daňové zatížení = daň/EBT

EAT ROE = EAT/E

-dividendy Výplatní poměr = DIV/EAT

EAR

 

 

věřitelé

stát

 

akcionáři

 

Vertikální rozklad výsledku hospodaření podniku10

 

 

 

 

 

VÝKAZ CASH FLOW

Účelem této analýzy peněžních toků je zjištění hlavních faktorů, které ovlivňují příjem (Inflow), výdej hotovosti (Outflow) a stav hotovosti v určitém okamžiku.

CF představuje příliv a odliv peněz podniku za dané období = zachycuje reálný stav peněz k určitému okamžiku.

CF, podobně jako zisk, slouží k finančnímu rozhodování v krátkém (likvidita) a dlouhém období (rentabilita, rozhodování o efektivnosti a návratnosti investic) a dále slouží k financování potřeb z cizích a vlastních zdrojů (zadluženost).

Druhy výkazu CF

 1. CF z provozní činnosti – jedná se o odraz aktivit, které ovlivňují tvorbu čistého zisku. Základ e tvořen ziskem z výrobní a odbytové činnosti podniku. Výše CF je ovlivněna změnami v pracovním kapitálu (zásoby, pohledávky, závazky) a dále v časovém rozlišení nákladů a výnosů.

 2. CF z investiční činnosti – zahrnuje aktivity, související s pohybem investičních aktiv. Samotná výše CF je určena pohybem fixních aktiv (prodej a koupě dlouhodobého majetku) a ostatních transakcí na investičním (dlouhodobém) finančním trhu (nákup a prodej cenných papírů).

 3. CF z finanční činnosti – finanční transakce s půjčovateli (věřiteli) finančních prostředků (střednědobé a krátkodobé půjčky, příjem a splátky úvěrů, výdej a splátky obligací, emise akcií).

Schéma CF ve zjednodušené podobě11:

Počáteční stav peněžních prostředků

+ CF z provozní činnosti

+ CF z investiční činnosti

+ CF z finanční činnosti

Konečný stav peněžních prostředků

Okamžitý stav hotovosti zjistíme z hodnoty na počátku období a CF celkem z hospodářské činnosti za sledované období.

Tento druh výkazu vypovídá o tom, jak byly peněžní zdroje vytvořeny a zároveň jak byly použity za určité sledované období.

 

Struktura a použití výkazu CF

Hlavním smyslem výkazů cash flow je vysvětlit změny peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů daného podniku za účetní období12.

Peněžní toky – přírůstky a úbytky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.

 

Funkce výkazu CF

 1. Přímá metoda – kompletní bilance všech příjmů a výdajů (platební kalendář), kde CF je určen jako rozdíl.

 2. Nepřímá metoda – rozbor, při kterém je výkaz CF stanoven jako součet čistého zisku po zdanění a odpisů za dané období a přírůstků příslušných položek aktiv a pasiv oproti počátečnímu stavu13.

 

 

 

 

 

 

 

VAZBY MEZI FINANČNÍMI VÝKAZY14

VÝKAZ CASH FLOW

 

POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

 

PŘÍJMY

 

KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

 

VÝDAJE

 

 

 

ROZVAHA (konec období)

 

 

OBĚŽNÁ AKTIVA

Peněžní Prostředky

 

STÁLÁ AKTIVA

 

CIZÍ

KAPITÁL

VLASTNÍ KAPITÁL

VH

 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

 

 

 

VH

 

NÁKLADY

 

 

VÝNOSY

 

SLOVNÍK POJMŮ

Cash Flow = vyjadřuje rozdíl přítoku a odtoku hotovosti za určité období. Vyjadřuje reálnou a nezkreslenou skutečnost. CF je denně využíván managementem podniku.

Dlouhodobé závazky = doba splatnosti je delší než 1 rok. Určeny k financování složek s delší životností (strojní vybavení, rozšíření podniku, emitované dluhopisy, dlouhodobé zálohy přijaté od odběratelů, dlouhodobé směnky).

EAT (Earnings after Taxes) = čistý zisk. V účetní terminologii hovoříme o výsledku hospodaření za účetní období po zdanění. Výnosnost vloženého vlastního kapitálu je měřena ukazatelem ROE.

EBIT (Earnings before Interest and Taxes) = zisk před úroky a zdaněním. Měří efekt z hospodářské činnosti bez ohledu na strukturu financování. Klíčový ukazatel při měření výkonnosti podniku pomocí rentability aktiv ROA.

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation Charges) nebo EBDIT = zisk před úhradu odpisů, úroků a daní. Udává celkový finanční efekt, který je generován aktivy daného podniku.

EBT (Earnings before Taxes) = zisk před zdaněním, hrubý zisk.

Krátkodobé závazky = splatné do 1 roku, účelem je financování běžného provozu podniku (společně s vlastními zdroji). Závazky dodavatelům, zaměstnancům, dlužné daně, apod.

Materiál = předměty, které jsou potřebné ke zhotovení výrobku.

Náklady = peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů. Souvisí s úbytkem majetku podniku, vykazovaném v rozvaze

Nedokončená výroba = hovoříme o produktech, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni. Nejsou již materiálem, ale zároveň ještě nejsou hotovým výrobkem.

Obecné rezervy = není předem stanovený konkrétní účel použití.

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku = vyjadřují náklad běžného období, u něhož výdaj peněžních prostředků proběhl v minulosti.

Oprávky = trvalé snížení hodnoty majetku (u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku).

Opravné položky = vyjadřují přechodné snížení hodnoty všech aktiv, jestliže se při účetní závěrce předpokládá, že jejich hodnota klesla.

Peněžní ekvivalenty = krátkodobý likvidní majetek. Snadno a pohotově směnitelný, nepředpokládají se významné změny hodnoty v čase.

Peněžní prostředky = peníze v hotovosti (včetně cenin), peněžní prostředky na účtech a peníze na cestě.

Přidaná hodnota = hodnota přidaná k hodnotě vstupů zpracováním v podniku.

Statutární a ostatní fondy = tvořeny na základě rozhodnutí podniku.

Účelové rezervy = tvořeny na konkrétní účel (opravy majetku, kurzové rozdíly).

Účetní období = 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Úvěr = představuje peněžní prostředky, které peněžní ústav (banka, spořitelna) půjčí firmě na základě smlouvy a poskytnutí úvěru. Hovoříme tedy o dluhu firmy, což znamená povinnost do určitého data splatit úvěr a platit poplatek za úvěr15.

Výkonová spotřeba = nakoupené vstupy, zejména spotřeba materiálu a služby.

Výkony = výstupy produkční činnosti podniku. Především tržby a nedokončená výroba.

Výnosy = peněžní vyjádření výsledků plynoucích z provozování podniku a zároveň představují finanční částky, na které má podnik nárok z titulu prodeje zboží a služeb.

Výrobky = předměty, které podnik vyrábí s cílem prodat je odběratelům.

Zákonné rezervy = tvorba a použití je stanovena zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu a dále zákonem o daních z příjmů. Pro podnik tvoří daňově uznatelný náklad pro výpočet základu daně (bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví a rezervy na opravy hmotného majetku). Způsob tvorby a stanovení výše rezerv musí být prokazatelný16.

Zákonný rezervní fond = tvořen povinným přídělem ze zisku běžného účetního období, jehož výše je stanovena obchodním zákoníkem17. Užití fondu je možné pouze ke krytí ztrát společnosti.

Závazek = dluh. Závazek má účetní jednotka tehdy, když jiné něco dluží.

Zboží = movité věci zakoupené za účelem dalšího prodeje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět